Obchodní podmínky

Společnost Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, tímto ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vydává následující


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen „VOP“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu s názvem Greyfish umístěného na webovém rozhraní www.greyfish.cz a b2b.greyfish.cz (dále jen „Internetový obchod“) mezi společností Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“ a „Kupní smlouva“).
 2. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická osoba – spotřebitel, jakákoliv podnikající fyzická osoba a právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu učinila řádnou objednávku zboží nabízeného Prodávajícím na jeho internetových stránkách.

 3. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická či právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (smlouva uzavřená mezi podnikateli).

 5. Předmětem Kupní smlouvy je zboží nabízené Prodávajícím k prodeji prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Zboží“).
 6. Na znění VOP je Kupující před vlastním uskutečněním objednávky v rámci Internetovém obchodě upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto VOP se okamžikem jejich akceptace (vyplněním a odesláním závazné objednávky prostřednictvím elektronického formuláře) ze strany Kupujícího stávají nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. VOP určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li konkrétní Kupní smlouva jinak. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je kdykoliv oprávněn změnit či doplnit tyto VOP. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly, a dále Reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů stanovenými Informacemi o prováděném zpracování a ochraně osobních údajů a dalšími pokyny a podmínkami uvedenými v Internetovém obchodě. Otázky výslovně neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

 

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Identifikační a kontaktní údaje Prodávajícího:
   
  Greyfish s.r.o.
  IČ 179 49 246
  DIČ CZ17949246
  se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157
   
  e-mailový kontakt: obchod@greyfish.cz

   

 2. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu své úplné a správné identifikační a kontaktní údaje. V případě jejich změny relevantní ve vztahu k řádnému plnění Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, je Kupující Prodávajícího o takové změně povinen informovat, a to bez zbytečného odkladu. V případě zřízení Zákaznického účtu je Kupující povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je oprávněn učinit objednávku Zboží v Internetovém obchodě prostřednictvím svého uživatelského účtu na základě předchozí registrace (dále jen „Uživatelský účet“).
 2. Přístup k Uživatelskému účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

 3. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden (1) rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a těchto VOP.
 4. Uživatelský účet Kupujícího může být dočasně nedostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu softwaru a/nebo hardwarového vybavení souvisejícího s provozem Internetového obchodu, což Kupující bez dalšího akceptuje.


4. INFORMACE A CENA ZBOŽÍ

 1. Informace o Zboží nabízeného Prodávajícím, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou součástí Internetového obchodu, a zůstávají v platnosti po dobu jejich uvedení v rámci Internetového obchodu. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.
 2. Prodávající garantuje ceny Zboží uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky Kupujícímu. Uvedené ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 4. Prezentace Zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Tyto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 6. Nedohodne-li Prodávající a Kupující jinak, případné slevy z ceny Zboží nelze navzájem kombinovat.


5. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Kupující realizuje objednávku Zboží v Internetovém obchodě elektronickou formou prostřednictvím příslušného formuláře objednávky. Pro objednání zboží vyplní Kupující zejména informace o své osobě (zejména kontaktní a doručovací údaje), o objednávaném Zboží (Zboží vloží v požadovaném množství do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě) a údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží. Součástí formuláře jsou taktéž informace o způsobu úhrady Kupní ceny a o nákladech spojených s dodáním Zboží (včetně případných nákladů na balení Zboží) (dále jen „Objednávka“). Před Odesláním objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil.
 2. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Takto doručená Objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem.


6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

 1. Předmětem Kupní smlouvy upravované v podrobnostech těmito VOP je převod vlastnického práva ke Zboží. Prodávající uzavřením Kupní smlouvy prodává a zavazuje se Kupujícímu umožnit nabytí vlastnického práva ke Zboží za Kupní cenu. Kupující podle Kupní smlouvy od Prodávajícího Zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za něj Kupní cenu společně s případnými dalšími náklady na balení a dodání Zboží, to vše za podmínek blíže stanovených těmito VOP.

 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu potvrdí, že Objednávku obdržel a takové potvrzení je doručeno Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího.

 3. Zboží zůstává až do splnění všech závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, zejména do úplného zaplacení Kupní ceny Zboží, ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující se tedy stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením Kupní ceny zboží, a do toho okamžiku není bez předchozího souhlasu Prodávajícího s ním oprávněn jakkoliv disponovat. Nebezpečí škody na zboží však na Kupujícího přechází již jeho převzetím. Je-li Kupní cena zaplacena před dodáním Zboží, nabývá Kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání Zboží.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené Objednávky či její části, pokud již nemá Zboží k dispozici anebo nedisponuje Zbožím v množství požadovaném v Objednávce. V případě, že tato situace nastane, je Prodávající povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 5. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího, pokud je Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky Prodávajícího za Kupujícím a/nebo pokud Kupující jedná v rozporu s jinými dohodami mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě prodlení s úhradou pohledávky Prodávajícího za Kupujícím je Prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží Kupujícímu až jejich úplného zaplacení. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zboží z pozastavené Objednávky. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úplné úhrady pohledávky Prodávajícího, s jejíž úhradou byl Kupující v prodlení. zaplacení.

 6. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy, ztráty nebo škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží Kupujícímu ve smyslu ustanovení čl. 8 těchto VOP, případně okamžikem přechodu vlastnického práva ke zboží ve prospěch Kupujícího, nastal-li dříve.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) nese výlučně Kupující.

 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů obsaženými v Informacích o prováděném zpracování a ochraně osobních údajů Prodávajícího. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.


7. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Zboží spolu s případnými dalšími náklady na balení a dodání Zboží (dále jen (dále jen „Kupní cena“) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího, a to na základě daňového dokladu – faktury vygenerované po odeslání Zboží Kupujícímu. Příslušný daňový doklad – faktura bude v elektronické podobě uložena v rozhraní Uživatelského účtu Kupujícího, jehož prostřednictvím k ní bude mít Kupující přístup. Kupující je povinen provést úhradu Kupní ceny v souladu s vystaveným daňovým dokladem – fakturou. Splatnost daňového dokladu – faktury činí čtrnáct (14) dnů.

 2. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu Zboží je splněn okamžikem připsání odpovídající částky s příslušným označením (zejména variabilní symbol odpovídající číslu Objednávky) na bankovní účet Prodávajícího.

 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je plátcem DPH.

 4. Nezaplacení Kupní ceny řádně a včas je považováno za podstatné porušení Kupní smlouvy, které zakládá právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit. O odstoupení Prodávající Kupujícího vyrozumí elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto ustanovení VOP, jsou smluvní strany povinny vrátit si vše, co si navzájem, na základě uzavřené Kupní smlouvy, plnily.

 5. Prodávající má v případě prodlení:

  a) Kupujícího – Podnikatele s jakoukoliv úhradou na základě Kupní smlouvy právo požadovat úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně;

  b) Kupujícího – Spotřebitele s jakoukoliv úhradou na základě Kupní smlouvy právo požadovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ročně.

 6. Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce Prodávajícího z titulu úhrady Kupní ceny Zboží žádnou svou případnou pohledávku, kterou eviduje za Prodávajícím.


8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající zašle Kupujícímu Zboží prostřednictvím přepravní společnosti na adresu sjednanou s Kupujícím ve Kupní smlouvě (na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce – místo dodání). Za včasné dodržení termínu dodání Zboží je považováno včasné odeslání Zboží (předání příslušné přepravní společností) Prodávajícím Kupujícímu.

 2. Kupující bere na vědomí, že v případě zásahu vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží převodu.

 3. Prodávající není odpovědný za jakékoliv škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Zboží. Zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro uchování Zboží a jeho ochranu v místě odevzdání Zboží k přepravě. Povinnost označit Zboží ve smyslu ustanovení § 2091 občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Zboží.

 4. Kupující potvrdí přijetí Zboží přepravní společnosti při jeho převzetí. Při převzetí je Kupující povinen Zboží pečlivě prohlédnout a bez zbytečného odkladu, ne později než do 5 (pěti) pracovních dnů v souladu s Reklamačním řádem, případně zjištěnou vadu vytknout Prodávajícímu. V případě, že bude Zboží Kupujícím převzato a Prodávajícímu nebudou z jeho strany ve shora uvedené lhůtě vytknuty žádné vady, má se za to, že závazek dodat Zboží byl Prodávajícím splněn řádně a včas.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží Kupujícímu. Kupující je povinen před potvrzením převzetí Zboží od přepravní společnosti zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Je-li zásilka poškozena, je Kupující povinen postupovat v souladu s Reklamačním řádem.

 6. Nepřevezme-li Kupující Zboží bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Zboží ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Kupní smlouvy, které zakládá právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. Obdobně je Kupující povinen uhradit náklady doručování v případě, že je z důvodů na jeho straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce.

 7. Nepřevzetím Zboží ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem, není dotčeno právo Prodávajícího požadovat úhradu Kupní ceny v plné výši.

 8. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží a jeho charakteru jsou uvedeny v Objednávce a v jejím potvrzení ze strany Prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy v celém rozsahu a v plné výši.


9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DORUČOVÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE PODNIKATELEM

 1. Prodávající je od Kupní smlouvy oprávněn odstoupit:
   
  a) dostane-li se Kupující – Podnikatel do prodlení s úhradou Kupní ceny Zboží (ustanovení čl. 7 odst. 4 těchto VOP);

  b) nepřevezme-li Kupující – Podnikatel Zboží ani v dodatečné lhůtě ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 5 těchto VOP.

 2. Kupující – Podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než čtyři (4) týdny od sjednaného dne dodání Zboží.

 3. Kupující – Podnikatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které bylo ze strany Prodávajícího dodáno řádně, včas a bez vad.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy může být učiněno elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující – Podnikatel doručuje Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní v těchto VOP. Prodávající doručuje Kupujícímu – Podnikateli na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce.

 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší a:

  a) Kupující – Podnikatel je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu Zboží, kterého se odstoupení od Kupní smlouvy týká, zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta ve smyslu předchozí věty je zachována, pokud Kupující – Podnikatel odešle Zboží Prodávajícímu před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující – Podnikatel od Kupní smlouvy, nese Kupující – Podnikatel veškeré náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; a

  b) Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu – Podnikateli peněžní prostředky od něj přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím – Podnikatelem již při vrácení Zboží kupujícím či jiným způsobem, s čímž Kupující – Podnikatel výslovně souhlasí. Odstoupí-li Kupující – Podnikatel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Podnikateli dříve, než Prodávající obdrží zboží.

 6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží proti nároku Kupujícího – Podnikatele na vrácení Kupní ceny.

 7. Kupující – Podnikatel bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – Podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – Podnikatel je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DORUČOVÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka:

  a) Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího – Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

  b) Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  c) Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující – Spotřebitel porušil, a

  d) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení odst. 1 tohoto článku VOP nebo o jiný případ dodávky Zboží, od které nelze dle platných právních předpisů odstoupit, je Kupující – Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující – Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo:

  a) poslední kus Zboží, objedná-li Kupující – Spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo

  b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo

  c) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 3. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu Kupujícím – Spotřebitelem odesláno ve lhůtě uvedené v ustanovení odst. 2 tohoto článku VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující – Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující – Spotřebitel doručit Prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní v těchto VOP anebo na adresu sídla Prodávajícího taktéž uvedenou v těchto VOP (ustanovení čl. 2 odst. 1 těchto VOP). Prodávající doručuje Kupujícímu – Spotřebiteli na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší a:

  a) Kupující – Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu Zboží, kterého se odstoupení od Kupní smlouvy týká, zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta ve smyslu předchozí věty je zachována, pokud Kupující – Spotřebitel odešle Zboží Prodávajícímu před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Kupující – Spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; a

  b) Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu – Spotřebiteli peněžní prostředky od něj přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Spotřebitele, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím – Podnikatelem již při vrácení Zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující – Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou-li tím Kupujícímu – Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Spotřebiteli dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující – Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží proti nároku Kupujícího – Spotřebitele na vrácení Kupní ceny.
 6. Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – Spotřebitel je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.


12. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Kupující bere na vědomí, že v rámci uzavírání a plnění Kupní smlouvy mohou být Kupujícímu ze strany Prodávajícího sděleny informace, které Prodávající považuje za důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující je v této souvislosti tyto informace povinen zejména: uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Kupní smlouvy a nevyužít je jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, existence mezinárodního prvku.

 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností Kupujících – Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího – Spotřebitele zašle Prodávající na jeho elektronickou adresu. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporu s Prodávajícím z Kupní smlouvy je Kupující – Spotřebitel oprávněn využít také platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. Kupující – Spotřebitel je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

 8. Prodávající není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující není oprávněn při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 10. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu z Kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za Prodávajícím, a to bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 11. Stane-li se některé ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
 12. Tyto VOP jsou k dispozici na internetové adrese Prodávajícího www.greyfish.cz a b2b.greyfish.cz.

 13. Tyto VOP jsou účinné od 15. 12. 2023.

 

 

 

 

VZOROVÉ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát:

Greyfish s.r.o.

K Herinku 370

251 01 Dobřejovice

Tel.: +420 722 444 999  /  E-mail: logistika@greyfish.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Číslo daňového dokladu: _________________________________________________

Datum objednání: _________________________________________________

Datum obdržení zboží: _________________________________________________

Jméno a příjmení zákazníka: _________________________________________________

Adresa zákazníka: _________________________________________________

Vrácené finanční prostředky, prosím, vrátit ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu:

Bankovní spojení zákazníka: _________________________________________________Datum __________________

Podpis zákazníka

 

__________________

Přílohy: kopie daňového dokladu - faktury