Reklamační podmínky

Společnost Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, tímto vydává následující 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

(dále jen „Řád“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tento Řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu snázvem Greyfish umístěného na webovém rozhraní www.greyfish.cz a b2b.greyfish.cz (dále jen Internetový obchod“) od společnosti Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157 (dále jen „Prodávající“). 

 1. Kupujícím se pro účely tohoto Řádu rozumí jakákoliv fyzická osoba – spotřebitel, jakákoliv podnikající fyzická osoba a právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavřela s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím (dále jen „Zboží“ a „Kupní Smlouva“).

 1. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 2. Uzavřením Kupní smlouvy a převzetím Zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s ním před uzavřením Kupní smlouvy seznámil. 

 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Kupující má práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující – Spotřebitel má dále práva z vadného plnění stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny Zboží, které nemají vliv na jeho funkčnost.

 2. Kupující bere na vědomí, že barva, odstín či kresba Zboží zobrazená na monitoru nebo displeji je pouze ilustrativní a může být odlišná od skutečné barvy prodávaného Zboží. Tato odchylka může vzniknout při zpracování publikovaných obrázků Zboží, nastavením monitoru nebo displeje. Odchylka v barvě, odstínu nebo kresbě nabízeného a dodaného Zboží proto není vadou Zboží, pro kterou by byl Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle tohoto Řádu.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména, že v době, kdy Kupující Zboží převzal, Zboží:

  a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícího a/nebo výrobce;

  b) se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

  c) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

  d) vyhovuje požadavkům právních předpisů;

  e) odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;

  f) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží;

  g) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 4. Ustanovení odst. 4 tohoto článku Řádu se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 5. Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím – Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

 

3.PŘEVZETÍ A PROHLÍDKA ZBOŽÍ, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 

 1. Kupující je při převzetí Zboží od přepravní společnosti povinen Zboží pečlivě prohlédnout.

 1. Zjistí-li Kupující, že Zboží má v okamžiku převzetí od přepravní společnosti vady ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 tohoto Řadu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, ne později než do 5 (pěti) pracovních dnů, sdělit (vytknout vadu) Prodávajícímu. V případě, že bude Zboží Kupujícím od přepravní společnosti převzato a Prodávajícímu nebudou z jeho strany ve shora uvedené lhůtě vytknuty žádné vady, má se za to, že závazek dodat Zboží byl Prodávajícím splněn řádně a včas.

 1. Kupující je při vytknutí vady Zboží při převzetí (uplatnění reklamace) povinen prokázat koupi Zboží (předložením kopie daňového dokladu – faktury), sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mailovou adresu), uvést popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující bere na vědomí, že je vhodné předložit Prodávajícímu taktéž odpovídající fotodokumentaci Zboží v okamžiku převzetí. 

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího poštou na adresu Greyfish s.r.o., K Herinku 370, 251 01 Dobřejovice. Kupující – Spotřebitel je dále oprávněn, je-li k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího – Spotřebitele bližším, vytknout vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy Zboží. 

 1. Současně s uplatněním reklamace je Kupující povinen doručit Prodávajícímu vadné Zboží, a to ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní (ideálně včetně originálního obalu). V opačném případě není Prodávající povinen se reklamací zabývat a zboží zašle Kupujícímu zpět na jeho náklady. 

 1. Náklady na uplatnění reklamace nese Kupující, ledaže by byla reklamace uplatněna po právu. V takovém případě nahradí Prodávající Kupujícímu účelně vynaložené náklady reklamace na jeho žádost. Nepožádá-li Kupující o jejich náhradu ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, nárok na jejich náhradu zaniká. 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží Kupujícímu. Kupující je povinen před potvrzením převzetí Zboží od přepravní společnosti zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Je-li zásilka poškozena, je Kupující povinen si zboží zkontrolovat hned před dopravcem. V případě poškození Zboží je Kupující povinen sepsat s dopravcem reklamaci a zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy, které Kupující zjistil až po převzetí zásilky, která nebyla zjevně poškozena, je pak Kupující povinen neprodleně písemně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí Zboží. Zboží je při přepravě pojištěno, případnou reklamaci řeší s Kupujícím přímo přepravní společnost. Posouzení oprávněnosti reklamace provede přepravní společnost po domluvě s Kupujícím přímo v místě dodání zboží Kupujícímu, Zboží musí být ponecháno v kompletním přepravním obalu (včetně výplně atd.). 

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 1. Bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován.

 1. Prodávající se vyřídit reklamaci Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího v téže lhůtě. 

 2. Projeví-li se vada v průběhu 1 (slovy: jednoho) roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Kupující – Spotřebitel je oprávněn Prodávajícímu vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době do 2 (slovy: dvou) let ode dne převzetí (záruka za jakost).

 4. Kupující – Podnikatel je povinen právo z vadného plnění uplatnit u Prodávajícího ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) let ode dne převzetí zboží.
 5. V případě zjištění vady Zboží existující při převzetí má Kupující právo na:

  a) doplnění chybějícího Zboží, bylo-li Zboží dodáno v neodpovídajícím množství či nekompletní;

  b) přiměřenou slevu z Kupní ceny dle ustanovení odst. 9 tohoto článku Smlouvy;

  c) výměnu Zboží nebo vadné součásti Zboží, není-li to neúměrné povaze vady Zboží, a nejedná-li se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy. Právo na výměnu Zboží Kupujícímu nenáleží, pokud je vadná pouze jeho součást. V takovém případě dojde k výměně pouze vadné součásti, je-li to možné;

  d) bezplatné odstranění vady – oprava věci, pokud to vada umožňuje;

  e) vrácení peněz (odstoupení od smlouvy). Vrácení peněz je Kupující oprávněn požadovat pouze v případě, že:

       i.    dodání vadného nebo nekompletního Zboží zakládá podstatné porušení Kupní smlouvy; nebo
       ii.    není možné odstranit vadu, pro kterou nelze Zboží řádně používat, nebo nelze Zboží s touto vadou vyměnit za jiné (např. Zboží se již nevyrábí); nebo
       iii.    Kupující není schopen Zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
       iv.    se na Zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
       v.    nebyla-li ze strany Prodávajícího dodržena lhůta pro vyřízení reklamace.

 6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající Zboží na vlastní náklady. 

 7. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 8. Je-li vada Zboží nevýznamná, Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku Řádu, ale jsou-li splněny podmínky dle písm. e) bod i. – v. téhož ustanovení, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny; má se za to, že vada Zboží není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující – Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.

 9. Kupující bere na vědomí, že podmínkou pro výměnu Zboží nebo vrácení peněz je, že Kupující vrátí Zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy:

  a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;

  b) došlo k použití Zboží ještě před objevením vady;

  c) Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

  d) Kupující Zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ho, anebo Zboží pozměnil při obvyklém použití.

 10. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud:

  a) Kupující o vadě před převzetím Zboží věděl; a/nebo
  b) Kupující sám vadu způsobil.
 11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  a) opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  b) vady použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo v okamžiku, kdy jej Kupující převzal;

  c) Zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

   

5. ZÁRUKA ZA JAKOST 

 1. Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že záruka za jakost Zboží je Prodávajícím poskytována v délce 2 (slovy: dvou) let ode dne převzetí Zboží. Práva z vadného plnění nejsou smluvní zárukou dotčena.

 2. Kupující – Podnikatel bere na vědomí, že záruka za jakost Zboží, není, s ohledem na skutečnost, že Kupní smlouva je smluvním vztahem mezi podnikateli, Prodávajícím Kupujícímu – Podnikateli poskytována.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Prodávající je oprávněn tento Řád kdykoliv změnit. Novou verzi tohoto Řádu zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle, prostřednictvím Uživatelského účtu, všem osobám, kteří ho využívají, novou verzi těchto podmínek.

 1. Stane-li se některé ustanovení tohoto Řádu neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Řádu. 

 1. Tento Řád je k dispozici na internetové adrese Prodávajícího www.greyfish.cz a b2b.greyfish.cz. 

 1. Tento Řád je účinný od 15. 12. 2023.