Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DORUČOVÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE PODNIKATELEM

Prodávající je od Kupní smlouvy oprávněn odstoupit:
a) dostane-li se Kupující – Podnikatel do prodlení s úhradou Kupní ceny Zboží (ustanovení čl. 7 odst. 4 těchto VOP);
b) nepřevezme-li Kupující – Podnikatel Zboží ani v dodatečné lhůtě ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 5 těchto VOP.

Kupující – Podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než čtyři (4) týdny od sjednaného dne dodání Zboží.
Kupující – Podnikatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které bylo ze strany Prodávajícího dodáno řádně, včas a bez vad.
Odstoupení od Kupní smlouvy může být učiněno elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující – Podnikatel doručuje Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní v těchto VOP. Prodávající doručuje Kupujícímu – Podnikateli na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší a:
a) Kupující – Podnikatel je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu Zboží, kterého se odstoupení od Kupní smlouvy týká, zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta ve smyslu předchozí věty je zachována, pokud Kupující – Podnikatel odešle Zboží Prodávajícímu před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující – Podnikatel od Kupní smlouvy, nese Kupující – Podnikatel veškeré náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; a
b) Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu – Podnikateli peněžní prostředky od něj přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím – Podnikatelem již při vrácení Zboží kupujícím či jiným způsobem, s čímž Kupující – Podnikatel výslovně souhlasí. Odstoupí-li Kupující – Podnikatel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Podnikateli dříve, než Prodávající obdrží zboží.

Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží proti nároku Kupujícího – Podnikatele na vrácení Kupní ceny.
Kupující – Podnikatel bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – Podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – Podnikatel je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DORUČOVÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka:
a) Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího – Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
b) Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující – Spotřebitel porušil, a
d) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

Nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení odst. 1 tohoto článku VOP nebo o jiný případ dodávky Zboží, od které nelze dle platných právních předpisů odstoupit, je Kupující – Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující – Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo:
a) poslední kus Zboží, objedná-li Kupující – Spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo
b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo
c) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu Kupujícím – Spotřebitelem odesláno ve lhůtě uvedené v ustanovení odst. 2 tohoto článku VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující – Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující – Spotřebitel doručit Prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní v těchto VOP anebo na adresu sídla Prodávajícího taktéž uvedenou v těchto VOP (ustanovení čl. 2 odst. 1 těchto VOP). Prodávající doručuje Kupujícímu – Spotřebiteli na emailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší a:

a) Kupující – Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu Zboží, kterého se odstoupení od Kupní smlouvy týká, zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta ve smyslu předchozí věty je zachována, pokud Kupující – Spotřebitel odešle Zboží Prodávajícímu před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Kupující – Spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; a

b) Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu – Spotřebiteli peněžní prostředky od něj přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Spotřebitele, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím – Podnikatelem již při vrácení Zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující – Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou-li tím Kupujícímu – Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Spotřebiteli dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující – Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží proti nároku Kupujícího – Spotřebitele na vrácení Kupní ceny.
Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – Spotřebitel je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.VZOROVÉ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:
Greyfish s.r.o.
K Herinku 370
251 01 Dobřejovice

Tel.: +420 722 444 999  /  E-mail: logistika@greyfish.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Číslo daňového dokladu: _________________________________________________
Datum objednání: _________________________________________________
Datum obdržení zboží: _________________________________________________
Jméno a příjmení zákazníka: _________________________________________________
Adresa zákazníka: _________________________________________________

Vrácené finanční prostředky, prosím, vrátit ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu:

Bankovní spojení zákazníka: _________________________________________________

 


Datum __________________        Podpis zákazníka __________________


Přílohy: kopie daňového dokladu - faktury