Ochrana osobních údajů

Společnost Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, tímto ve smyslu ustanovení čl. 13 a čl. 14  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) poskytuje následující:


INFORMACE O PROVÁDĚNÉM ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Informace“)


 
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Správcem osobních údajů dle ustanovení čl. 4 bod 7 Nařízení je společnost Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Správce“). 

2.    Kontaktní údaje Správce:

Greyfish s.r.o.
IČ 179 49 246
DIČ CZ17949246
se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Subjektem údajů je nejen Kupující ve smyslu VOP, ale také osoba, která Internetový obchod Prodávajícího navštíví bez toho, aniž by s ním uzavřela Kupní smlouvu (dále jen „Zákazník“).

5.    Pro vyloučení případných pochybností Správce uvádí, že tyto Informace pracují s pojmy vymezenými ve VOP a v Reklamačním řádu, když tyto mají význam v těchto dokumentech definovaný.


2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje:

1.    získané od Kupujícího v souvislosti s učiněním Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy, tj. jméno, příjmení, IČ, DIČ, doručovací adresa, emailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu;

2.    zpracovávané automaticky při návštěvě Internetového obchodu - např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka, informace o chování v rámci Internetového obchodu (tj. zejména jaké odkazy v Internetovém obchodě Subjekt údajů navštívil a jaké Zboží mu bylo zobrazeno. Subjektem údajů je v tomto případě nejen Kupující, ale taktéž jakýkoliv Zákazník;

3.    automaticky zpracovávané cookies, a to:

a)    cookies nezbytné pro fungování Internetového obchodu, které přispívají k zabezpečení Internetového obchodu;
b)    funkční cookies, na základě kterých dochází k zapamatování základních voleb Subjektu údajů a k vylepšení jeho uživatelského komfortu v rámci Internetového obchodu;
c)    analytické cookies shromažďované skriptem společnosti Google Inc., u nichž dochází k následné anonymizaci. Po anonymizaci se již nejedná o Osobní údaje, neboť je nelze přiřadit konkrétní osobě.
d)    cookies v souvislosti s měřením publika spočívající v zapamatování a předpokládání dalších voleb Subjektu údajů (souvislost s chováním v rámci Internetového obchodu).
e)    cookies související s personalizací obsahu, které umožňují zobrazovat subjektu údajů obsah Internetového obchodu dle dostupných údajů o Subjektu údajů s cílem co nejlépe reagovat na potřeby Subjektu údajů a jeho chování v rámci Internetového obchodu. Vychází z již zobrazeného obsahu či z údajů o zařízení používaném při přístupu do Internetového obchodu.
f)    cookies související s personalizovanou a nepersonalizovanou reklamou. Vychází z již zobrazeného obsahu či z údajů o zařízení používaném při přístupu do Internetového obchodu.
g)    Tyto cookies sociálních sítí, které umožňují propojení Internetového obchodu a profilů Subjektu údajů na sociálních sítích s cílem umožnit Subjektu údajů sdílet produkty s jím vybranými osobami.
Podmínky personalizace Internetového obchodu a cílenou reklamu je možné kdykoliv upravit či vypnout v Nastavení soukromí dostupném na b2b.greyfish.cz.


3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1.    Správce zpracovává Osobní údaje za účelem:

a)    vyřízení Objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené se Správcem jako s Prodávajícím, zejména řádného dodání objednaného Zboží. Poskytnutí odpovídajících Osobních údajů je podmínkou uzavření a plnění Kupní smlouvy. Bez jejich není možné Kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce  v postavení Prodávajícího plnit.
b)    zřízení a vedení Uživatelského účtu, který zjednoduší opakované Objednávky s možností aktualizace poskytnutých Osobních údajů.
c)    poskytování péče o Zákazníka spočívající zejména v poskytování informací o Objednávce, řešení nastalých problémů (nedodání Zboží, reklamace apod.).
d)    marketingové činnosti spočívající zejména v zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty - e-mailová adresa Kupujícího.


2.    Při zpracování Osobních údajů Správcem může v souvislosti s cílenou reklamou a personalizací obsahu docházet k automatickému individuálnímu rozhodování  včetně profilování ve smyslu ustanovení čl. 22 Nařízení, avšak tyto činnosti nepředstavují pro Subjekty údajů nedůvodné riziko.

3.    Právní základ zpracování osobních údajů:

a)    plnění uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 1 těchto Informací;
b)    oprávněný zájem Správce ve smyslu podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívajícího v poskytnutí relevantního obsahu Internetového obchodu, a marketingových účelech (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) - osobní údaje automaticky zpracovávané a cookies ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 těchto Informací;
c)    souhlas Zákazníka a/nebo Kupujícího podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení k zobrazování relevantního obsahu Internetového obchodu, a realizace marketingových účelů (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) - osobní údaje automaticky zpracovávané a cookies ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 těchto Informací;


4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

1.    Správce je oprávněn předat Osobní údaje,  třetím osobám, a to v souvislosti s:

a)    doručením Zboží, kdy dochází k předání nezbytných osobních údajů (zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) přepravní společnosti zajišťující dodání objednaného Zboží Kupujícímu. Přepravní společnost je oprávněna zpracovávat Osobní údaje pouze pro účely doručení Zboží;
b)    využitím třetí osoby pro účely rozesílání obchodních sdělení. Třetí osoba je oprávněna užít poskytnuté Osobní údaje pouze za tímto účelem. Předání Osobních údajů v nezbytném rozsahu (zejména e-mailová adresa);
c)    hodnocením Zboží nebo služeb poskytnutých Správcem jako Prodávajícím prostřednictvím portálu Heureka.cz nebo Zboží.cz, a to v rozsahu potřebném pro rozesílání dotazníků s hodnocením uskutečněného nákupu (zejména e-mailová adresa a informace o zakoupeném Zboží). Osobní údaje jsou za tímto účelem poskytnuty provozovatelům těchto portálů, a to společnosti Heureka Group a.s. a společností Seznam.cz, a.s.;
d)    plněním zákonných povinností či povinností uložených státní mocí (Policie ČR, Finanční úřad apod.) včetně předávání Osobních údajů třetím osobám v případě poskytování poradenství Správci (např. advokát v případě vymáhání pohledávky za Subjektem osobních údajů, účetní, auditoři apod.). Předání Osobních údajů v nezbytném rozsahu a s ohledem na konkrétní žádost, rozhodnutí;
e)    vyřízením reklamace - posouzení vady Zboží, provedení opravy. Předání Osobních údajů v nezbytném rozsahu (zejména kontaktní údaje - telefonní kontakt, email, jméno, příjmení a relevantní informace o nákupu).

2.    V rámci zpracování Osobních údajů ze strany Správce nedochází k předání Osobních údajů do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.    Správce zpracovává Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to:

a)    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem jako Prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
b)    po dobu stanovenou právními předpisy;
c)    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu osobních údajů.

2.    Po uplynutí doby uchovávání Osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    S ohledem na povahu a rozsah zpracování Osobních údajů přijal Správce přiměřená organizační a technická opatření k zajištění jejich zabezpečení.

2.    Veškerá komunikace mezi zařízením Zákazníka a webovými servery Správce je šifrovaná. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu (včetně hesel) jsou zahashované a všechna data jsou uložena výhradně na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

3.    Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.


7. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Subjekt údajů je ve smyslu Nařízení oprávněn kdykoliv:

a)    odvolat udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů;
b)    opravit či doplnit své Osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 16 Nařízení;
c)    žádat přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Správcem ve smyslu ustanovení čl. 15 Nařízení, tj. žádat zaslání přehledu Osobních údajů, které Správce zpracovává;
d)    žádat výmaz Osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 17 Nařízení. Blíže k právu na opravu Osobních údajů ustanovení odst. 4 tohoto článku Informací;
e)    žádat omezení zpracování Osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 18 Nařízení, a to za předpokladu, že:

i.    Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
ii.    zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii.    Správce  již  Osobní údaje  nepotřebuje pro  účely zpracování,  ale  Subjekt údajů  je  požaduje pro  určení, výkon  nebo obhajobu právních nároků;
iv.    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle ustanovení čl. 21 odst. 1 Nařízení a ustanovení písm. f) tohoto odstavce Informací, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.
f)    vznést námitku proti zpracování dle ustanovení  čl. 21 Nařízení;
g)    právo na přenositelnost údajů dle ustanovení  čl. 20 Nařízení.

2.    Práva ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení Informací je Subjekt osobních údajů oprávněn uplatnit prostřednictvím rozhraní Uživatelského účtu, je-li taková funkce dostupná, či písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu Správce uvedenou v ustanovení čl. I. odst. 2 těchto Informací.

3.    Výmaz Osobních údajů je možné provést za předpokladu, že:

a)    Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
b)    Subjekt údajů odvolá  souhlas, na jehož  základě byly  Osobní údaje podle ustanovení čl.  6  odst.  1  písm.  a) Nařízení nebo ustanovení čl.  9  odst.  2  písm.  a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c)    Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle ustanovení čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle ustanovení čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d)    Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e)    Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
f)    Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 

4.    Správce není povinen provést výmaz Osobních údajů, pokud je jejich zpracování nezbytné:

a)    pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b)    pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;
c)    z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s ustanoveními čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení;
d)    pro  účely  archivace ve  veřejném zájmu, pro  účely  vědeckého  či  historického  výzkumu či  pro  statistické  účely v  souladu s  ustanovením čl.  89  odst.  1 Nařízení,  pokud je  pravděpodobné, že  by  právo  uvedené na výmaz znemožnilo nebo  vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e)    pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zejména těch vzniklých za Kupujícím z titulu neprovedení úhrady odebraného Zboží.

5.    Subjekt osobních údajů je v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Vstupem do webového rozhraní Internetového obchodu Zákazník souhlasí s podmínkami ochrany Osobních údajů stanovenými těmito Informacemi a Nařízením a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky ochrany Osobních údajů kdykoliv změnit. Novou verzi těchto Informací zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle, prostřednictvím Uživatelského účtu, všem Zákazníkům, kteří ho využívají, novou verzi těchto podmínek.

3.    Stane-li se některé ustanovení těchto Informací neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Informací.

4.    Tyto Informace jsou k dispozici na internetové adrese b2b.greyfish.cz

5.    Tyto Informace jsou účinné od 15.03.2023.